برای جلوگیری از خسارت به خودرو که گاهی جبران ناپذیر است باید اصول رانندگی را بدانیم. بر همین اساس قصد داریم تا اشتباهات رایج در رانندگی و نگهداری از خودرو را بررسی کنیم. نور بالا در مه استفاده از نور بالا در شرایط جوی نامساعد و مه آلود نه تنها