بخار شیشه های ماشین برای راننده ها و در زاویه دید آنها آزار دهنده باشد. در این مطلب به ارائه راهکارهای مناسب برای برطرف کردن این وضعیت خواهیم پرداخت. بخار گرفتگی شیشه ماشین در دمای خاص ، رطوبت موجود در هوا تبدیل به بخار خواهند شد. دانشمندان این فرآیند را