یکی از مهم ترین دغدغه های مالکین خودرو، افزایش قیمت سوخت و سهمیه بندی بنزین است. در این شرایط، کاهش مصرف بنزین اهمیت بسیاری پیدا کرده و و دانستن روش هایی ساذه برای کاهش مصرف سوخت، کمک اقتصادی قابل توجهی برای افراد است. با راهکارهای ساده می‌توان علاوه ‌بر صرفه‌جویی