پارک کردن خودرو زیر نور آفتاب می‌تواند مشکلاتی را برای خورو به وجود بیاورد و باعث آسیب به قطعات داخلی و بیرونی خودرو شود. برای هر کسی پیش آمده که در فصل تابستان برای مدتی خودرو خود را زیر نور آفتاب پارک کرده باشد. پارک خودرو در زیر نور آفتاب